Carping Adventures – KVK te Amsterdam nr59639180

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die afgesloten worden tussen de eigenaar/pachter van het viswater, zoals genoemd in de overeenkomst, en de huurder. Carping Adventures fungeert hierbij enkel als tussenpersoon.

 1. Verblijfsperiode: De huurder heeft recht op het gebruik van de visstek, volgens het visreglement van het betreffende viswater, voor de periode zoals bepaald in de overeenkomst tussen de voornoemde partijen. Buiten de overeengekomen periode heeft de klant-huurder geen enkel recht op de visstek.
 2. De boeking: De boeking wordt gerealiseerd via tussenkomst van Carping Adventures, maar de overeenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder (= eigenaar of pachter van de viswater, zoals bedoeld in de overeenkomst tussen de partijen) en de huurder. Indien de huurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan de visstek of aanhorigheden kan de huurder uitsluitend een vordering tegen de eigenaar of pachter instellen, behoudens opzet of grove schuld van Carping Adventures, ongeacht de oorzaak, omvang en aard van de schade.
 3. Voorschot: Bij boeking betaalt u binnen de 7 dagen een voorschot van 50% op de overeengekomen prijs. Het saldo betaalt u 8 weken voor vertrek. Bij boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient het volledige bedrag binnen de zeven (7) dagen na boeking betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is Carping Adventures gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. Staat van het eigendom: Elk viswater wordt door ons persoonlijk geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de verantwoordelijke of de eigenaar/pachter. Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld werden, worden achteraf niet meer aanvaard. U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achter te laten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de visstek of het domein moet door de huurder vergoed worden. Bij niet naleven van deze voorwaarden heeft de eigenaar of pachter het recht om de waarborg in te houden.
 5. Waarborg: U bent verplicht een waarborg te betalen. Het exacte bedrag en wijze van betalen staat in uw huurovereenkomst vermeld. De eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de visstek of het domein te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Bij eventuele schade veroorzaakt door de huurder mag het te vergoeden bedrag ingehouden worden van de waarborg.
 6. Uur vertrek en aankomst: Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren zoals vermeld in de overeenkomst stipt respecteert.
 7. Aantal toegelaten personen: Het aantal personen dat gebruik maakt van de visstek mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract.
 8. Annulatievoorwaarden: Bij annuleren tot 8 weken voor het vertrek wordt het betaalde voorschot (50 % van de totale som) ingehouden. Bij annuleren minder dan 8 weken voor het vertrek bent u de totale verhuurprijs verschuldigd. Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de visstek heeft u geen enkel recht op terugbetaling.
 9. Aansprakelijkheid: Carping Adventures kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door de huurder of derden geleden schade tengevolge van het verblijf op het domein.
 10. Annulatie door Carping Adventures : Als Carping Adventures door overmacht gedwongen is het verblijf te annuleren, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en tracht Carping Adventures u in de mate van het mogelijke een gelijkwaardig viswater aan te bieden. U kunt dit aanbod al dan niet aanvaarden. Indien u het aangeboden alternatief niet aanvaardt, wordt deze overeenkomst ontbonden en heeft de huurder geen recht op schadevergoeding de betaalde som zal worden terugbetaald .
 11. Het is niet toegestaan gereserveerde reizen door te verkopen aan derden.
 12. Klachten. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk ter plaatse te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van uw verblijf, dan moet deze onverwijld worden gemeld bij Carping Adventures.
 13. Carping Adventures kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor variabelen van de natuur zoals hoge/lage waterstanden, Explosieve wiergroei en de jaarlijkse paai.
 14. Geschillen. Op alle geschillen tussen Carping Adventures en de huurder is het Nederlands recht van toepassing.
 15. Tussentijdse prijsverhogingen worden op het moment van bekendwording zo snel mogelijk gemeld en worden doorberekend aan de klant.

Aldus gedeponeerd bij de kvk te Amsterdam.